Skuteczna robotyzacja

Robotyzacja?

Według raporty McKinsey „Ramie ramię z robotem” w 2030 roku będzie potencjał ekonomiczny i technologiczny do robotyzacji 49% miejsc pracy w naszym kraju. To ogromne zmiany w procesach produkcyjnych, wydajności i technologii. Z kolei głównym motorem zmian według raportu Deloitte „Roboty są gotowe do pracy, a czy Twoja firma jest gotowa czerpać z nich korzyści? – 2018” jest zwiększenie produktywności, na co wskazuje prawie 40 proc. menedżerów. Kolejnym motorem zmian są trendy demograficzne. Według danych GUS do 2030 roku w Polsce zmniejszy się populacja osób w wielu produkcyjnym o 20%. Czytając te dane pojawia się myśl – Jak dostosować swoje przedsiębiorstwo? A odpowiedzią jest skuteczna robotyzacja.

robot współpracujący - etykietowanie

Co zrobić by robotyzacja była skuteczna?

KROK 1 – Plan robotyzacji przedsiębiorstwa

Pierwszym krokiem jest stworzenie planu robotyzacji na podstawie analizy procesów. Warto przyjrzeć się każdemu procesowi z osobna określając jego koszty w ujęciu robocizny, czas cyklu, koszty utraty jakości, potencjał do ograniczenia zużycia materiałów, produktywny czas pracy na zmianę. Plan warto oprzeć na poniższych punktach, które z zależności od charakteru przedsiębiorstwa można wzbogacić o dodatkowe elementy.

  • Określenie potencjału firmy do automatyzacji – wybór procesów
  • Analiza efektywności, kosztów i ryzyka
  • Plan wdrożenia określający kolejność i sposób wdrażania automatyzacji

Często okazuje się, że istnieje ogromny potencjał do robotyzacji w zakresie zużycia materiałów np. farb, klejów, których zużycie w przypadku nakładania robotem można zmniejszyć o 10-15%. Podobnie sprawa wygląda z efektywnie przepracowanym czasem, robot pracuje non-stop bez przerw. W przypadku manualnie wykonywanej pracy, produktywność to najczęściej 6,5-7,5 godziny na 8 godzinną zmianę. Do tego dochodzi minimalizacja kosztów utraty jakości i ryzyka wypadków przy pracy. W przypadku skutecznie wdrożonej robotyzacji sumaryczny wzrost efektywności może sięgnąć nawet 40-50%.

KROK 2 – Koncepcja robotyzacji

Koncepcja robotyzacji to wstępny projekt z umiejscowieniem elementów stanowiska, integracją z linią produkcyjną i maszynami, specyfikacją sprzętu oraz wyliczeniami wydajności, czasów cyklu, kosztów i harmonogramu wdrożeń. Na tej podstawie możemy precyzyjnie podjąć decyzję o robotyzacji danego procesu. W CoRobotics wspólnie z naszymi Partnerami uczestniczymy w dziesiątkach projektów robotyzacji polskich przedsiębiorstw i z całą stanowczością możemy powiedzieć, że profesjonalna koncepcja jest fundamentem pod skuteczną robotyzację. W ramach koncepcji przygotowujemy layout stanowiska, wizualizacje, symulacje pracy stanowiska z robotem i precyzyjne obliczenia. Mając tak dopracowaną koncepcję, realizacja projektu jest stosunkowo łatwo.  

skuteczna robotyzacja

KROK 3 – Wdrożenie

Często pojawia się pytania – jak wdraża? Samemu czy wspólnie z firmą integratorską. Czy wynająć doświadczoną firmę integratorską i czy wdrażać samemu? Nie ma tu jednej dobrej odpowiedzi – każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Wiele dużych firm posiada swoje działy automatyki lub osoby z takimi kompetencjami. Jeżeli nie mamy takich zasobów a posiadamy duży potencjał do robotyzacji, warto zastanowić się nad budową wewnętrznych kompetencji do robotyzacji. Jednak jeżeli procesy są skomplikowane i różnorodne a potencjał robotyzacji niewielki wtedy zdecydowanie warto spojrzeć w stronę integratora, który posiada bogate doświadczenia i pozwoli nam dokonać efektywnej robotyzacji.

W czasie samego wdrożenia należy zadbać o prawidłowe rozplanowanie pracy, by zachować ciągłość innych procesów w firmie. Warto zwrócić szczególną uwagę na proces testowania stanowiska by zapewnić sprawdzenia wszystkich zaprojektowanych funkcjonalności, zweryfikować wielkości buforów, szybkość cyklu dla poszczególnych wariantów produktowych czy odporność instalacji na mikroprzestoje. Kolejnym istotnym elementem wdrożenia jest szkolenia i uczestnictwo operatorów w procesie uruchamiania i testowania. To ważny etap w którym można dokonać znacznego transferu kompetencji a dodatkowo zbudować poparcie załogi dla procesów robotyzacji.

Podsumowanie

skuteczna robotyzacja

Po wdrożeniu pozostaje pomiar i monitorowanie efektywności a czasem działania korygujące. Z praktyki wiemy, że po dobrze wykonanych projektach, pojawiają się potrzeby robotyzacji kolejnych procesów produkcyjnych. Skuteczna robotyzacja jest procesem, który trudno zatrzymać. To się po prostu opłaca i pozwala skutecznie konkurować w globalnym otoczeniu gospodarczym. Zachęcam do robotyzacji i życzę wyboru mądrych Partnerów w drodze do skutecznej robotyzacji.