CERTYFIKACJA CE MASZYN I URZĄDZEŃ

Co to jest znak CE?

Znak CE jest związany ze wspólnym rynkiem UE i opiera się 3 kluczowych zasadach: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Kraje członkowskie UE zniosły bariery w handlu między sobą oraz ustanowiły wspólną politykę wobec krajów spoza UE. W ten sposób powstał obszar, w którym przepływ towarów odbywa się, jak kiedyś na krajowym rynku, jednakże teraz w obszarze całej UE. Obszar ten nazwano Wspólnym Rynkiem. Po powołaniu wspólnego rynku, należało usunąć bariery, które mogłyby utrudniać handel a były nimi wymagania dotyczące np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Każdy kraj tworzył przez lata własny system przepisów i norm, często znacznie różniący się od innych. Powodowało to, że producent chcąc sprzedawać swój produkt w innym kraju, musiałby za spełniać inne wymagania. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na eliminację tego problemu i ujednolicenie systemu oceny zgodności produktów. Mając na uwadze bezpieczeństwa konsumentów nie można było zlikwidować systemów norm. Zdecydowano zatem o harmonizacji systemów krajowych, żeby towary na terenie całej UE podlegały tym samym wymaganiom. Mając na uwadze wiele krajów członkowskich opracowano uproszczone podejście do kwestii harmonizacji technicznej, tworząc europejskie akty prawne, zwane dyrektywami nowego podejścia określające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla różnych grup wyrobów, które należy spełnić przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku na rynku UE. W przypadku maszyn i robotów jest to dyrektywa maszynowa.

Kto nadaje znak CE?

W celu określenia spełnienia wymagań dyrektyw i norm zharmonizowanych stworzony deklarację i oznakowanie CE, które są deklaracją producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi dyrektywami dotyczącymi danego produktu. Robot współpracujący posiada znak CE jako maszyna nieukończona, gdyż wymaga np. chwytaka i zainstalowania w konkretnej aplikacji. Natomiast na aplikację zrobotyzowaną znak CE wydaje Integrator, który przeprowadza cały proces zgodności.

 

Nadanie znaku CE dla stanowiska zrobotyzowanego

 

Współpraca ludzi z robotami współpracującującymi [Cobotami] występuje w wielu różnych aplikacjach. Robot współpracujący posiada wbudowane systemy bezpieczeństwa zapewniające mu bezpieczną interakcję z człowiekiem, niemniej jednak każda aplikacja jest inna i zanim dopuścimy Cobota do pracy, należy dokonać certyfikacji CE w tym wstępnego uruchomienia weryfikującego działanie danej aplikacji dedykowanego stanowiska pracy, przygotować dokumentację, wykonać ocenę i analizę ryzyka by finalnie wystawić deklarację zgodności oraz nadać znak CE. Partnerzy CoRobotics posiadają niezbędną wiedzę mająca na celu wykonanie pełnego procesu certyfikacji aplikacji. Niezależnie od tego prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu certyfikacji CE i wymagań bezpieczeństwa stanowisk z Cobotami. Certyfikacja CE maszyn jest ważnym obszarem mającym na celu bezpieczne eksploatowanie robotów współpracujących. Należy pamiętać, że jest wiele aplikacji jest bezpiecznych, ale pojawiają się również takie aplikacje, gdzie w chwytaku znajdują się obiekty niebezpieczne np. ostre, gorące, środki chemiczne, itp. – w takich przypadkach certyfikacja CE dla stanowiska zrobotyzowanego ma szczególne znaczenie.

Przy integracji nowego robota współpracującego proponujemy audyt zgodności z:

  • Zgodność z wymogami prawnymi: Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC, EN-ISO 12100, EN 10218, EN 14120, EN-ISO 13855, EN-ISO 13857, EN-ISO 13849-1,
  • Zgodność ze zaleceniami ISO-TS 15066
  • Identyfikację zagrożeń i szacowanie zagrożeń w stosunku do miejsca zainstalowania, urządzeń towarzyszących, ramienia robota, chwytaka i przedmiotów w chwytaku
  • Przygotowanie i kompletację dokumentacji w tym przygotowanie instrukcji stanowiskowej
  • Oznakowanie stanowiska robota znakiem CE
 

Krok po kroku

1. Ocena ryzyka

Dokonujemy analizy ryzyka i rodzaju wykonywanego zadania. Określamy sposoby wykorzystania Cobota i analizujemy możliwe do wystąpienia przypadki jego niewłaściwego użycia. Ocena ryzyka rozpoczyna się od zdefiniowania maszyny i identyfikacji zagrożeń. Następnie szacujemy ryzyko i poddajemy je ewaluacji. Na końcu oceny określamy czy poziom ryzyka jest tolerowany. To pierwszy krok w drodze do certyfikacji CE stanowiska zrobotyzowanego.

2. Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa

Po ocenie ryzyka dokonanej w pkt. 2 i określeniu jej poziomu możemy ocenić zgodność z normą EN-ISO 13829-1 w zakresie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

3. Weryfikacja dokumentacji

Badamy dokumentację zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EC po kątem dostępności i kompletności. Na tym etapie dokonujemy wszelkich uzupełnień o treści wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

4. Test bezpieczeństwa

Na miejscu instalacji robota dokonujemy kontroli bezpieczeństwa.

5. Pomiar szczegółowych parametrów kolizji

Dokonujemy pomiarów parametrów dla poszczególnych rodzajów zagrożeń w tym zakleszczenia i uderzenia przez robota mając na uwadze prędkość robota, przenoszone masy i energię punktową jaką przekazuje ramię, chwytak i przenoszony przedmiot.

6. Środki bezpieczeństwa

Po przeprowadzeniu oceny, analizy i pomiarów z pkt. 1-6 określamy czy standardowe systemy bezpieczeństwa Cobota są wystarczające, czy należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa czy to fizyczne czujniki, fotokomórki czy informacyjne: szkolenia, instrukcje, tablice ostrzegawcze. Krok ten jest szczególnie istotny w ramach certyfikacji CE i bezpieczeństwa pracy. 

7. Oznakowanie CE

Po przeprowadzeniu pkt.1-6 możemy przystąpić do wystawienia deklaracji CE. Na tym kroku kończy się formalnie certyfikacja CE.