CERTYFIKACJA CE

CERTYFIKACJA CE

Jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami wdrożyć Cobota?

 

Współpraca ludzi z robotami współpracującującymi [Cobotami] występuje w wielu różnych aplikacjach. Robot współpracujący posiada wbudowane systemy bezpieczeństwa zapewniające mu bezpieczną interakcję z człowiekiem, niemniej jednak każda aplikacja jest inna i zanim dopuścimy Cobota do pracy, należy dokonać certyfikacji CE w tym wstępnego uruchomienia weryfikującego działanie danej aplikacji dedykowanego stanowiska pracy, przygotować dokumentację, wykonać ocenę i analizę ryzyka by finalnie wystawić deklarację zgodności oraz nadać znak CE. Partnerzy CoRobotics posiadają niezbędną wiedzę mająca na celu wykonanie pełnego procesu certyfikacji aplikacji. Niezależnie od tego prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu certyfikacji CE i wymagań bezpieczeństwa stanowisk z Cobotami. Certyfikacja CE jest ważnym obszarem mającym na celu bezpieczne eksploatowanie robotów współpracujących. Należy pamiętać, że jest wiele aplikacji jest bezpiecznych, ale pojawiają się również takie aplikacje, gdzie w chwytaku znajdują się obiekty niebezpieczne np. ostre, gorące, środki chemiczne, itp. – w takich przypadkach certyfikacja CE dla stanowiska zrobotyzowanego ma szczególne znaczenie.

Przy integracji nowego robota współpracującego proponujemy audyt zgodności z:

  • Zgodność z wymogami prawnymi: Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC, EN-ISO 12100, EN 10218, EN 14120, EN-ISO 13855, EN-ISO 13857, EN-ISO 13849-1,
  • Zgodność ze zaleceniami ISO-TS 15066
  • Identyfikację zagrożeń i szacowanie zagrożeń w stosunku do miejsca zainstalowania, urządzeń towarzyszących, ramienia robota, chwytaka i przedmiotów w chwytaku
  • Przygotowanie i kompletację dokumentacji w tym przygotowanie instrukcji stanowiskowej
  • Oznakowanie stanowiska robota znakiem CE
 

Krok po kroku

1. Ocena ryzyka

Dokonujemy analizy ryzyka i rodzaju wykonywanego zadania. Określamy sposoby wykorzystania Cobota i analizujemy możliwe do wystąpienia przypadki jego niewłaściwego użycia. Ocena ryzyka rozpoczyna się od zdefiniowania maszyny i identyfikacji zagrożeń. Następnie szacujemy ryzyko i poddajemy je ewaluacji. Na końcu oceny określamy czy poziom ryzyka jest tolerowany. To pierwszy krok w drodze do certyfikacji CE stanowiska zrobotyzowanego.

2. Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa

Po ocenie ryzyka dokonanej w pkt. 2 i określeniu jej poziomu możemy ocenić zgodność z normą EN-ISO 13829-1 w zakresie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

3. Weryfikacja dokumentacji

Badamy dokumentację zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EC po kątem dostępności i kompletności. Na tym etapie dokonujemy wszelkich uzupełnień o treści wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

4. Test bezpieczeństwa

Na miejscu instalacji robota dokonujemy kontroli bezpieczeństwa.

5. Pomiar szczegółowych parametrów kolizji

Dokonujemy pomiarów parametrów dla poszczególnych rodzajów zagrożeń w tym zakleszczenia i uderzenia przez robota mając na uwadze prędkość robota, przenoszone masy i energię punktową jaką przekazuje ramię, chwytak i przenoszony przedmiot.

6. Środki bezpieczeństwa

Po przeprowadzeniu oceny, analizy i pomiarów z pkt. 1-6 określamy czy standardowe systemy bezpieczeństwa Cobota są wystarczające, czy należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa czy to fizyczne czujniki, fotokomórki czy informacyjne: szkolenia, instrukcje, tablice ostrzegawcze. Krok ten jest szczególnie istotny w ramach certyfikacji CE i bezpieczeństwa pracy. 

7. Oznakowanie CE

Po przeprowadzeniu pkt.1-6 możemy przystąpić do wystawienia deklaracji CE. Na tym kroku kończy się formalnie certyfikacja CE.